Làm sao để DLE chạy chức năng nào đó theo lịch trình?

DataLife Engine có khả năng chạy một số chức năng theo lịch trình. Bạn có thể tự động tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và cũng có thể tạo sơ đồ trang web cho các công cụ tìm kiếm. Để thực hiện việc này, dịch vụ lưu trữ của bạn cần hỗ trợ tính năng Khởi chạy ứng dụng theo lịch trình (CRON). Để chạy các hàm cron, tập tin cron.php nằm ở thư mục gốc của trang web của bạn. Theo mặc định, vì lý do bảo mật, khả năng chạy tập tin này bị tắt, vì vậy hãy xem cách bạn có thể bật tính năng này.

FAQ
Read more