Bản vá bảo mật cho phiên bản DLE 9.7

Add comment

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.